Varnost izdelkov in storitev kot osnovna kakovostna karakteristika izdelkov

Varnost je zagotovo ena izmed osnovnih kakovostnih karakteristik mnogih izdelkov in storitev. Tule si lahko ogledate prispevek RTVSLO v Tedniku o aktualnih odpoklicih otroških igrač, ki so na trgu tudi pri nas.

So se pri prevajanju terminov uspešnost in učinkovitost standarda v ISO 9001:2000 in 9000:2002 zmotili? (16.02.2004)

V standardu ISO 9000:2000 Osnove in slovar, so po našem mnenju napačno prevedli angleški besedi effectiveness in efficiency. Effectiveness, standard jo opredeljuje kot obseg, v katerem so planirane aktivnosti izvedene in planirani rezultati doseženi, po našem mnenju v slovenskem jeziku najbolj ustreza uspešnost.
Efficiency, standard jo opredeljuje kot razmerje med doseženimi rezultati in uporabljenimi viri, pa po našem mnenju v slovenski stroki bolj ustreza beseda učinkovitost.
Ker je effectiveness v standardu ISO 9001:2000 zelo pogosto uporabljan termin, je zmeda, ki jo je povzročil takšen prevod še posebej velika. Effectivess se pojavlja v naslednjih besednih zvezah:

 • effectiveness of a system,
 • process effectiveness,
 • effective planning,
 • effective operation,
 • effectiveness of actions,
 • effective communication.
 • V vseh zvezah je v standardu effectiveness prevedena kot učinkovitost, namesto uspešnost. Takšen prevod ima za posledico, da danes večina strokovne javnosti (presojevalci in svetovalci) namesto o uspešnosti govorijo o učinkovitosti sistema, procesov, planiranja, izvajanja, ukrepov in komuniciranja.
  Predlagamo, da se oba standarda ustrezno popravita.

  Indeks zadovoljstva ameriških potrošnikov v tretjem četrtletju ostaja nespremenjen (30.09.2003)

  Zadovoljstvo odjemalcev, ki ga meri ACSI, je v tretjem četrtletju tega leta ostalo nespremenjeno, potem ko se je v zadnjih letih stabilno povečevali. Čeprav se je naraščanje indeksa ACSI ustavilo pa napredka, ki ga je dosegel v zadnjih 21 mesecih ni mogoče spregledati, pravi Claes Fornell (direktor Nacionalnega raziskovalnega centra za kakovost pri poslovni šoli na Univerzi v Michiganu), ki izračunava in analizira podatke ACSI-ja.V drugem četrtletju je le pri eni panogi (gospodinjski aparati) pokazal padec zadovoljstva.Zadovoljstvo odjemalcev za avtomobilsko panogo je ostalo nespremenjeno, medtem ko se je izboljšalo zadovoljstvo v panogah zabavne elektronike in e-poslovanje, vključno z e-portali, internetnimi brskljalniki in novicami.Kljub temu, da je zadovoljstvo odjemalcev z gospodinjskimi aparati padlo za eno točko, na 81 točk, ostaja skupno zadovoljstvo v tej panogi še vedno 10% višje kot agregatni indeks za vse panoge skupaj. Najvišje so odjemalci v panogi ocenili Kenmore z 84 točkami, zelo blizu pa mu sledijo tudi Whirpoole (82), General Electric (81) in Maytag (81).V avtomobilski panogi je impresivno napredoval Hyudai, ki še vedno povečuje zadovoljstvo svojih odjemalcev. Od 69 točk v letu 1999 je prišel v petih letih do 81 točk. V panogi vodi Cadillac (87), sledijo pa mu BMW (85), Toyota (85) in Buic (84). Najslabše so uporabniki ocenili Pontiac in Volkswagen (76).V zabavni elektroniki znaša skupen indeks za četrtletje 84 točk, medtem ko za osebne računalnike znaša 72 točk. Med proizvajalci osebnih račuunalnikov še vedno vodi Dell (78), za 6 točk pa se je popravil Apple (69). Gatewayev (69) padec se nadaljuje, od leta 2000 je igubil že 12 točk.Indeks panoge e-poslovanja se je izboljšal iz lanskih 68.7 na letošnjih 71.4. Med portali vodi Yahoo (78), med iskalniki pa še vedno kraljuje Google (82). Njegov najbližji zasledovalec je Ask Jeeves z 69 točkami.ACSI spremljajo v partnerstvu University of Michigan Business School, ASQ (ameriško združenje za kakovost), CFI Group, delno pa ga podpira tudi Market Strategies Inc. in ForeSEE Result. Več o tem najdete na www.theacsi.org.

  Bodo revidirani standardi povečali zadovoljstvo odjemalcev?

  Sistem vodenja kakovosti kot je postavljen v revidiranih standardih temelji na načelih vodenja kakovosti, med katerimi sta tudi procesni pristop in osredotočenost na odjemalce. Vključitev teh načel bi morala zagotavljati odjemalcem višjo stopnjo zaupanja v izdelke/storitve in procese organizacije.

  Zakaj je v novi ISO 9001 vkjučena zahteva za spremljanje zadovoljstva odjemalcev?

  Zadovoljstvo odjemalcev je prepoznan kot eno od ključnih dejavnikov uspeha za katerokoli organizacijo. Da bi lahko ocenili ali izdelki/storitve zadovoljujejo potrebe in pričakovanja odjemalcev je nujno spremljati raven zadovoljstva odjemalcev.

  Zakaj so prenovili standarde ISO 9000?

  Smernice ISO določajo periodično revidiranje standardov z namenom, da bi le-ti bili sodobni in bi zadovoljevali potrebe globalne skupnosti.
  Izvedena je bila obširna raziskava, da bi ugotovili potrebe vseh uporabnikov standardov za sisteme vodenja kakovosti. Nova revizija standardov bo tako upoštevala pretekle izkušnje s standardi z izdajami iz let 1987 in 1994 ter napredek na področju osnov sistemov vodenja. Sistemi vodenja kakovosti bodo tako bolj ustrezali potrebam organizacij in bolje odsevali način, na kakršen organizacije izvajajo poslovne aktivnosti.
  Glavni razlogi za spremembe v letu 2000 vključujejo:
  poudarjanje potrebe po spremljanju zadovoljstva odjemalcev,
  potrebo po uporabnikom bolj prijaznim dokumentom,
  zagotoviti skladnost zahtevami za sistem kakovosti in smernicami,
  spodbujati uporabo osnovnih principov vodenja kakovosti in
  izboljšati njihovo kompatibilnost z ISO 14000.

  Kratek prispevek o zadovoljstvu ameriških potrošnikov

  Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov digitalnih fotoaparatov

  Raziskava o zadovoljstvu uporabnikov digitalnih fotoaparatov

  Juranovih 100 let

  Ali veste, da Juran, eden prvih in največjih strokovnjakov na področju kakovosti praznuje 100 let?

  Okrogla miza »Šaleška dolina – kompetenčni center za okoljevarstvo?« - Zapisnik društva za kakovosti in ravnanje z okoljem Velenje

  Tale novica spada v rubriko: zgodilo se je že pred nekaj časa, toda sedaj preneseno v Blog.
  Prisotni: Mag. Franc Avberšek (moderator), Simon Tot (HSE), mag. Marijan Penšek (Gorenje), mag. Marko Mavec (ERICo), mag. Boris Štefančič (KOTO Ljubljana), Marko Škoberne (Esotech), mag. Vilma Fece (DKRO), Alenka Avberšek (GZS SŠ OZ).
  Izhodišča omizja je bile nekaj ključnih poudarkov konference:
  · Društvo kot civilna iniciativa za varovanje okolja naj bi aktivno delovalo vse leto.
  · Stanje v okolju ni rožnato, čeprav je mnogo boljše kot pred deset leti. V svetu je eko-biznis hitro rastoča dejavnost, v Sloveniji bi se morale naložbe v varovanje in sanacijo okolja iz dobrega 1,5% DBP povečati na 3%.
  · Vprašanja, ali smo lahko kompetenčni center za okoljevarstvo, ne bi smelo biti. Mora pa to biti sprejemnik in oddajnik okoljevarstvenih impulzov. Pri tem je vloga nevladnih organizacij (NVO) zelo pomembna, tudi v EU posebej izpostavljena.
  · Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki, sanacije voda in kanalizacije, je bilo storjenega že veliko, vsaj toliko še čaka na prihodnost.
  · Veliko več bo potrebno storiti na reševanju problematike odpadkov s področja elektro in elektronskih aparatov
  · Priložnost za odgovorno ravnanje in poslovna priložnost je ravnanje z gradbenimi odpadki.
  · IPPC zavezanci so izrazili pripravljenost sodelovati pri naložbah v okolje in aktivno sodelovati pri oblikovanju Kompetenčnega centra za okoljevartsvo (KC OV).
  Povzetki razprave:
  Pomembno vlogo pri naložbah v okoljevarstvo ima HSE, ki ob politiki povezanega lastništva in širitvi poslovanja izven Slovenije išče sinergije v domači energetiki s ciljem energetske neodvisnosti Slovenije. Pri tem je skrb za naložbe ekologijo na krovnem nivoju, zato bi morala biti pomemben partner pri oblikovanju potencialnega KC za okoljevarstvo.
  Svoje poslanstvo na tem področju vidi tudi Gorenje, ki je na področju varovanja okolja med vodilnimi v EU. Direktiva je jasna, zato ravnanju z elektronskimi in nevarnimi odpadki posvečajo posebno skrb in jo spreminjajo v vzporedno dejavnost. S tem namenom preko hčerinskih podjetij vstopajo na trg storitev za ravnanje z odpadki, ki mora biti tudi donosen.
  Poleg rentabilnosti je pogoj za delovanje na trgu ravnanja z odpadki izjemno pomembna tudi komunikacija z javnostmi, ki mora temeljiti na strokovnih podatkih, ki pa morajo biti podani tako, da jim bo javnost verjela in se bo z rešitvami strinjala.V Šaleški dolini imamo s tem že nekaj dobrih( kostna moka) pa tudi slabih(gudron) izkušenj.
  Za rešitve, ki bodo izvedene v naši dolini so zelo pomembne domače institucije, ki imajo v javnostih dovolj visoko stopnjo zaupanja. Zato Gorenje načrtuje tesnejšo povezanost v lastništvu ERICa, iniciativa za KC OV pa je vredna nadaljnjega razmisleka.
  Nosilec izvedbenega inženiringa na področju ekologije voda, zraka in odpadkov v regiji je Esotech. Znanje za svojo dejavnost je poiskal v lokalnem in širšem prostoru. Povezuje se z R&R institucijami, s katerimi so skupaj izvajali projekte doma in v tujini in ki so pomembna referenca za nove posle. Pri tem je kakovost in inovativnost porok za vzpostavitev zaupanja, ki je v tej dejavnosti izjemno pomembna. Ovira za globalne trge je naša majhnost, zato želijo biti del KC OV.
  ERICo, ki ima nadpovprečno izobrazbeno strukturo zaposlenih raziskovalcev in ostalih visoko usposobljenih multidisciplinarnih kadrov, je kumuliral znanja in dobre prakse sanacije Šaleške doline. Zato so že danes Center znanja, in bi v KC OV imel pomembno vlogo pri okoljskem osveščanju v šolah in oblikovanju ter izvajanju novih okoljskih visokošolskih programov. Reorganizirajo se v dve enoti – raziskovalno in v storitve na področju ekologije v industriji in energetiki. Za oba dela iščejo strateške partnerje. Zato bi bila tesnejša lastniška in vsebinska povezava z Gorenjem ter vključitev v KC OV dolgoročno prava usmeritev.
  Primer uspešnega managementa za donosno ravnanje z občutljivimi organskimi odpadki, ki ga z zaupanjem sprejema javnost in (kontrolira) država, je Koto Ljubljana. Zaupanje javnosti, države, ki jim daje koncesijo in stroke, je osnova za razvoj novih oblik ravnanja z odpadki, za kar koristijo najsodobnejše tuje tehnologije z referencami. Vedno več delujejo tudi na tujih trgih, kjer projektno vključujejo tudi domače znanje. Zato je možnost povezovanja z KC OV seveda možna, seveda ob pogoju, da bodo pnudbe strokovno in finančno konkurenčne.
  Bistvo povezovanja v KC OV je oblikovanje novih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki bodo dali nova delovna mesta tudi za mlade. Primere dobrih praks najdemo na Danskem in Nizozemskem, kjer so to institucije, ki povezujejo iniciative v sinergijo pravih razvojnih projektov.
  Če se vprašamo, kdo bi takšno iniciativo lahko prevzel v našem okolju , je to gotovo institucija, ki ima kritično maso kadrov, razvojno vizijo in kapital.
  Iniciativa je verjetno na strani gospodarstva, pomembno mesto v tem pa morajo imeti tudi NVO in gospodarska zbornica, ki je vezni člen gospodarstvo z MOP.
  Kako smo po zaključku omizja razumeli pojem Kompetenčni center za okoljevarstvo – KC OV?
  Gre za sinergijsko povezavo znanj, potencialov in kapitala podjetij, lokalnih skupnosti, (države?) in NVO, ki zagotavljajo vodilno mesto na področju aplikativnih tehnoloških rešitev v ekologiji zemlje, voda, zraka in ravnanja z odpadki. To je center za okoljsko obveščanje, osveščanje, izobraževanje in raziskovanje ter inkubator novih idej in rešitev s tega področja. Predvsem uspešna realizacija rešitev bo tista, ki bo imela tudi pozitiven ekonomski rezultat. Tak KC bi moral biti eden od vodilnih okoljskih projektov v okviru III. razvojne osi.

  Twitter

  Želite prejeti novice po e-pošti?

  Vpisi svoj email naslov:

  Delivered by FeedBurner